Årsplan 2020 - 2021

Årsplan for 2020-2021er et arbeidsredskap for barnehagens personale, utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen, grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid

 • BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

Vårt verdigrunnlag er de verdier og holdninger som skal være retningsgivende for våre handlinger og arbeidsmåter i møte med barn, foreldre, medarbeidere og andre.

Hvert barn er unikt, og skal få lov til å være seg selv og hevde sine meninger på en positiv måte. Barnet skal ha en opplevelse av å bli sett, møtt og anerkjent for sin egenverdi. Trygghet og trivsel er grunnleggende elementer for barnets utvikling.

Personalet skal legge tilrette for forutsigbarhet og gode opplevelser for barnet. Barnehagen skal være full av lek og mestringsopplevelser. Barnet skal få mulighet til å leke alene og sammen med andre barn, oppleve fellesskap og inkludering. Vårt pedagogiske arbeid skal verdsette, støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne individuelle og kulturelle forutsetninger. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.

Barnehagens fremste oppgave er å styrke barnsselvfølelse gjennom mestring og empati. De skal i størst mulig grad bli i stand til å mestre tilværelsen sin.

Selvbilde dannes i de mange møter man har med andre mennesker, hvor man blir sett, hørt, bekreftet og forstått, og hvilke opplevelser av seg selv man sitter igjen med.

 

SATSINGSOMRÅDE I STJØRDAL KOMMUNE

"SAMMEN OM Å FÅ DET TIL"

Barnehagen er en viktig arena for å skape gode holdninger, forebygge ekskludering, diskriminering og mobbing. Vi vil styrke læring og utvikling i et fellesskap der alle hører hjemme. Alle skal oppleve at de hører til og at de er betydningsfulle personer i fellesskapet.

 

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE

FYSISK AKTIVITET OG MATEMATIKK - "BARNET SOM RESSURS I ET AKTIVT SPRÅKMILØ"

SPRÅK

Barnets språkutvikling har nær sammenheng med alle andre deler av barns utvikling. Språk er blant annet viktig for sosial kompetanse og for å lykkes senere i livet. Det er godt dokumentert at barn som får lite språkstøtte hjemme, har stor nytte av å være i barnehagen. For at barnehagen skal utjevne forskjeller mellom barn med god og forsinket språkutvikling, kreves det at vi bruker et rikt språk sammen med barna og oppmuntrer dem til selv å være språklig aktive.

MATEMATIKK

Når vi lærer matematikk, videreutvikler vi en medfødt omtrentlig mengdesans. Disse ferdighetene er tett koblet til vår evne til å vurdere tid og avstander. Gjennom fri lek der f.eks. barn bygger en hytte, beveger seg i naturen, klatrer og herjer eller leker med klosser, får de viktige erfaringer om rommet i tre dimensjoner både gjennom kroppen og ved å utvikle språket. Men skal de få en presis forståelse afor mengder, må de også få erfaring med telling og tall. En slik utvikling kan bare skje ved hjelp av voksne som sørger for å gi barnet gjentatte erfaringer med tall og telling. Korte økter med matematiske leker en til to ganger i uker over noen måneder, kan gjøre en stor forskjell for små barns matematikkforståelse.

 

TILVENNING - EN NY HVERDAG

Et nært samarbeid mellom foreldrene og personalet er helt nødvendig når et barn skal begynne i barnehagen. I det første møtet med barnehagen legges grunnlaget for barnets trivsel og utvikling. Foreldrene og barehagepersonalet gir samme barnet den beste starten i barhehagen. Tilvenning må skje på barnets premisser og i tett dialog mellom foreldrene og barnehagepersonalet.

I Rammeplanens står det at barnehage skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Det betyr at det er barnets behov som skal få styre tilvenningstiden. Det er viktig fordi alle barn er ulike. Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer. Foreldrenes reaksjoner og hvordan barnet blir møtt av personalet i barnehagen har også stor betydning for barnas trygghet.

For at barn skal ha mulighet til å etablere nære og trygge relasjoner i barnehagen må personale og foreldre legge tilrette for nok tid og ro i tilvennongsfasen. Tilvenningsperioden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hael dag i barnehagen alene uten foreldre. men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er tilstede.

Tilvenningen skjer ikke bare når barnet begynner i barnehagen, men også når barnet bytter avdeling. Da legger vi vekt på at barnet gradvis blir kjent med den nye avdelingens fysiske rom, samtidig som personalet bruker tid på å bli kjent med barna som skal starte på deres avdeling. Ved å invitere de barna som skal bytte avdeling sammen med trygge og kjente omsorgspersoner til lek og måltider på den nye avdelingen, blir barnet tilvent på en god og trygg måte.

 

BARNS MEDVIRKNING

En måte å oppfatte barns rett til medvirkning er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og harvirkning i fellesskapet. Medvirkning handler om denenkeltes plass og ertt til å bli hørt i samspill med resten av barna og de voksne.

Barns mulighet til å medvirke kan også oppfatte barns mulighet og frihet til å velge. Spørsmålet er hvilke reelle valg det enkelte barnet har i hverdagen. I hvor stor grad kan barnet velge hva det vil gjøre, hvem det vil være sammen med. Barns rett til medvirkning kan i noen tilfeller også handle om barns selvbestemmelse. Det kan også handle om muligheten barnet har til å ta i bruk egne ressurser på en slik måte at de blir til en ressurs for ei gruppe. Alle barn har ulike ressurser og styrker med seg. Personalet må observere hvem som har hvilke ressurser, og hvilke barn som kan dra nytte av en spesifikk ressurs. Dette handler om at barn kan hejlpe barn, få være en ressurs for hverandre, i stedet for at personalet går inn og fratar barn muligheten for både å hjelpe og lære av hverandre.

 

PLANLEGGING

God planlegging skal bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Planlegging av barnehagens fysike utforming, organisering, innhold og prosesser må gjøres med utganspunkt i barnehagens overordna mål, som er gitt i Barnehageloven og utdypet i Rammeplanen.

Barnehagens planlegging og organisering baserer seg også på at foreldrene gir melding om fravær for barnet, slik at barnehagen kan bruke ressursene på en mer hensiktsmessig måte. Slik ivaretar vi barna best mulig.I den forbindelse skal det gis beskjed om fravær senest kl. 9.00 samme dag.

Planleggingen skal baseres på kunnskap om bars utvikling og læring, individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering ag på samtaler med barn og foreldre.

Barnehagens overordna planlegging sees i Årsplan. Med Årsplan som utgangspunkt utarbeides mer spesifikt innhold i månedsplaner og ukeplaner.

 

DOKUMENTASJON

Viten om persoanlets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon er et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehages dokumentsjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehgemyndighet, informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.

I vår barnehage skal pedagogisk dokumentasjon brukes aktivt til refleksjon i personalgruppa og sammen med barna. Vi skal bruke bilder og film i dette arbeidet.

 

VURDERING

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppen og det enkeltes barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna i mellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i Barnehageloven, Rammeplan og eventuelle lokale retningslinjer og planer.

Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling.

I barnehagen vurderer hver avdeling og gruppe sine planer, aktiviteter og prosjekter. Personalet vurderer sammen felles aktiviteter, ulike former for samarbeid, og felles planarbeid.

Ved hjelp av observasjon av dokumentasjon i form av tekst, bilder og barns eget arbeid får barna gjennom samtaler og utringer være med å vurdere sin barnehagehverdag. Dette skal gi et grunnlag for å tilrettelegge for barns danning, lek og læring.

 

LEK - OMSORG - LÆRING - DANNING

I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring, og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle eve til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i smaspill med omgivelsene, og er det vi kaller sosial kompetanse. Altså evnen til å se at en er en del av et større fellesskap der andres interesser og behov også må tas hensyn til. Sosial kompetanse er derfor en grunnlegende ferdighet som det daglig blir øvd på i barnehagen, gjennom leken, vente på tur og sette sine behov og ønsker til side for ei lita stund.

Gjennom slike gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og til å se seg selv som et verdifullt medlem og ressurs i et større fellesskap der alle er likeverdige deltakere.

 

0-2 ÅR

Lek

Mål :

 • Alle barn skal føle seg som en del av gruppa - tilhørighet
 • Bygge vennskap
 • Lære barn lekestrategier, hvordan komme inn i leken, hvordan invitere til lek

Metode:

 • Fysisk miljø som innbyr til lek, både ute og inne
 • Observasjoner. Se hva barnet er opptatt av og støtte oppunder det - medvirkning
 • Være tett på, sitte på gulvet og være aktiv i leken med barna

 

Omsorg

Mål:

 • Alle barna skal få oppleve trygghet i barnehagen
 • Se enkeltbarnets behov

Metode:

 • Tilgjengelige voksne, et fang, trøst, oppmuntring, fange opp barns signaler
 • Fast tilknytningsperson
 • Tett samarbeid og kontakt med foreldre i forhold til barnets behov og interesser

 

Læring

Mål:

 • Etablere gode lekemuligheter, læring skjer i leken

Metode:

 • Se muligheter for barns læring i barnas interesseområder og i leksituasjoner
 • Gi barna gode, allsidige opplevelser, undre oss sammen med barna
 • Ha fagområdene i bakhodet

 

Danning

Mål:

 • Barnet skal få beholde sin egen identitet og særtrekk, og få bekreftelse på at du er super - akkurat som du er!
 • Barna skal få hjelp til å takle utfordringer, gjøre dem robuste til å takle det livet byr på

Metode:

 • Lære barna strategier for å mestre følelsene sine, uten å holde tibake følelser
 • Anerkjenne følelser og uttrykk, være der sammen med barnet gjennom det som er vanskelig og det som er bra
 • Være bevisst egne holdninger og hvordan disse påvirker barnet og barnegruppa

 

Sosial kompetanse

Mål:

 • Dele med andre, vente på tur
 • Ta imot en beskjed
 • Ta kontakt, be om hjelp - uttrykke behov

Metode:

 • Gi tydelige enkle beskjeder (en beskjed om gangen)
 • Se barnets behov og signaler, og sett ord på dem

 

Utvikling av språklig kompetanse

Mål:

 • Utvikle ordforrådet sitt
 • Gjøre seg forstått

Metode:

 • Bruke begreper i det daglige, benevne konkreter
 • Bruke humor
 • Sang, rim og regler

 

2-5 ÅR

Lek

Mål:

 • Barna skal lære sosiale regler i leken, og fremme fantasi
 • Barna skal gjennom leken etablere vennskap med andre
 • Personalet skal fremme samarbeid og progresjon i leken

Metode:

 • Personalet må være aktivt tilstede; observere og støtte de som ikke behersker lekestrategiene, inspirere, komme med ideer, legge tilrette det fysiske miljøet, gi nok tid til lek, gi barna felles erfaringer som grunnlag for lek

 

Omsorg

Mål:

 • Barna skal bli møtt med varme og omsorgsfulle voksne som tar ansvar for å se og lytte til hver og ens individuelle behov
 • Barna skal oppleve en god overgang mellom småbarn og ny avdeling
 • Personalet skal lære barna å ta imot omsorg for så å kunne gi omsorg

Metode:

 • Personalet skal observere barna og gi hvert enkelt barn tid til å bli trygg
 • "Dele" barna i mindre grupper
 • Personalet skal være tilstede både fysisk og psykisk for barna
 • Personalet skal legge tilrette for lek og være delaktig i leken

 

Læring

Mål:

 • Barna skal få allsidige opplevelser og erfaringer
 • Barna skal få nok utfordringer og oppleve mestring i hverdagen
 • Barna skal motiveres til å hjelpe hverandre

Metode:

 • Personalet må legge tilrette for lystbetonte aktiviteter som er knyttet til fagområdene i Rammeplanen
 • Personalet skal legge tilrette det fysiske miljøet, observere barnas interesser, og være aktive voksne som gir nok utfordringer og mestring i forhold til hvert enkelt barn
 • Gjennom samtale og handling skal personalet motivere barna til å se hvem som har behov for hjelp, og hjelpe hverandre

 

Danning

Mål:

 • Barna skal få uttrykke egne meninger og refleksjoner
 • Barna skal lære at egne handlinger påvirker andre på godt og vondt

Metode:

 • Personalet skal skape et trygt miljø der vi observerer, lytter og er psykisk og fysisk tilstede, anerkjenner og følger opp barnets perspektiver og handlinger
 • Personalet skal være gode rollemodeller
 • Personalet må ha fokus på positiv atferd og uttrykke det både verbalt og nonverbalt overfor barna

 

Sosial kompetanse

Mål:

 • Barna skal lære å samarbeide, vente på tur og dele med andre
 • Barna skal lære å regulere egne følelser
 • Barne skal lære å be om hjelp

Metode:

 • Personalet skal være gode rollemodeller, observere og samtale med barna om hvordan vi er sammen med andre. Snakke sammen i hverdagssituasjonene og i samlinger, og legge tilrette for samarbeidsøvelser som fremmer sosial kompetanse
 • Personalet skal ta barnas følelser på alvor, og hejelpe barn ut av frustrasjoner
 • Vi bruker LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som metode

 

Utvikling av språklig kompetanse

Mål:

 • Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte og forstå
 • Barna skal lære å sette ord på følelser

Metode:

 • Personalet deler barna inn i mindre grupper
 • Bruke benevnelse på ting i hverdagssituasjoner
 • Personalet skal tilby et variert språkmiljø, bruke et utvidet ordforråd, legge tilrette for et variert fysisk miljø tilby forskjellinge materialer og bøker
 • Personalet setter ord på det barna erfarer og opplever
 • Personalet bruker bøker; "Snakkepakken", sang, rim og regler i hverdagen sammen med barna

 

INKLUDERENDE FELLESSKAP

Alle barn skal få delta aktivt og oppleve et omsorgs- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap i barnehagen. I barnehagen innebærer inkludering at barnehages omsorgspersoner klarer å skape en atmosfære som er preget av nær tilknytning og anerkjennelse, og at alle barn opplever samhørighet med andre.

Hva er viktig for oss i barnehagen for å kunne støtte opp under et inkluderende fellesskap;

 • At vi har en pedagogisk praksis som støtter opp om og bidrar til barns utvikling og læring
 • At barnehagen er preget av en varm og inkluderende atmosfære der de voksne har klare mål for aktivitetene
 • At de voksne er opptatt av at organisering, innhold og arbeidsmåter i alle aktiviteter skal være tilpasset barna
 • At de voksne er opptatt av barns medvirkning
 • At personalet jevnlig vurderer egen praksis og reflekterer sammen om den
 • Et godt og tett foreldresamarbeid

 

ETIKK I BARNEHAGENS VERDEN

Rammeplanen er tydelig i forhold til etikkens plass i barnehagen og hvilke verdier som skal være styrende for alle som arbeider der:

"Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier."

 • Vi vil fremme vennskap, observere og sette inn tiltak for barn som havnerr utenfor fellesskapet
 • Vi skal forebygge og stoppe mobbing
 • Vi skal sørge for at alle barn skal føle at de er en viktig del av fellesskapet
 • Vi skal se og aktivt bruke barns ressurser
 • Vi skal la barna bli kjent med likheter og ulikheter seg imellom
 • Vi skal la barna bli kjent med demokratiske prinsipper; alle skal bli sett og hørt, og lære å ta hensyn til hverandre

 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS

Digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. IKT i barnehagen bør handle om hvordan ulike digitale vertøy kan brukes kreativt i lek og læring. Hele poenget med digitale verktøy i barnehagen er at det blir en skapende kraft for barna. I barnehagen skal barn blant annet starte arbeidet med å bli bevisst hvordan de bruker det digitale, både overfor andre barn og egen bruk.

Mål:

 • Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring

Metode:

 • Voksne skal legge tilrette for at barn utforsker,leker, lærer og selv skaper noe
 • Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna
 • Barnehagen/personalet skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier

 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE

Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage må være tuftet på en gjensidig forståelse for at begge parter sitter inne med både kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Dette innebærer at foreldre og personalet møter hverandre med åpenhet og nysgjerrighet, og er genuint interessert i barnets beste.

Barnehagen må lytte til foreldrenes ønsker, og sørge for at forventninger avklares og avstemmes. Både barnehagepersonalet og foreldrene har et felles ansvar for at samarbeidet utvikler seg i ønsket retning, men det er barnehagepersonalet som har hovedansvaret.

 

SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE

Barnehagen skal legge tilrette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi de et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen før de begynner der. Dette fordrer at barnehage og skole samarbeider om å bidra til en god og trygg overgang for barna/elevene. Samarbeid barnehge - skole er nedfelt i egen plan som gjelder for hele kommunen.

 

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

Fagområdeene i Rammeplan skal sikre at barnehagen har et allsidig og variert pedagogisk tilbud. Barn skal få erfaring med alle fagområdene i løpet av den tiden de er i barnehagen. Fagområdnene vil være representert i de ulike aktivitetene. Barnehagen har en egen progresjonsplan som viser innholdt i de ulike aldersgruppene.

Rammeplanens 7 fagområder er :

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Etikk,religion og filosofi
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Nærmiljø og samfunn