Reglement

Betaling:
• Faktura sendes på e-post ca. den 1. i hver måned.
• Det betales for 11 måneder pr. år. Perioden 1.7.-1.8. er betalingsfri.
• Det betales fra 1. til 30. i hver måned. Betalingsfrist er den 15. i hver måned.
• Ved forsinket betaling ilegges et purregebyr som følger statens satser.
• Ved ytterligere forsinkelser sendes skyldig beløp til inkasso. Det gis kun
et varsel om forsinket betaling før skyldig beløp sendes til inkasso.
• Dersom betaling fortsatt uteblir, sendes melding om oppsigelse av plassen.
• Plass i barnehagen betales fra den dato plassen tilbys familien.
Ved tilbud om plass fom. 1. tom. 14. i mnd. – full betaling.
Ved tilbud om plass fom. 15. tom. 30. i mnd. – halv betaling.

Søskenmoderasjon:
2 søsken i barnehage med samme tilbud
• Barn nr. 1, full pris
• Barn nr. 2, 30 % rabatt
2 søsken med forskjellig tilbud
• Hvert av barna får 15 % rabatt

3 søsken i barnehage med samme tilbud
• Barn nr. 1, full pris
• Barn nr. 2, 30 % rabatt
• Barn nr. 3, 50 % rabatt
3 søsken med forskjellig tilbud
• Barn nr. 1, full pris
• De andre barna får 40 % rabatt

4 søsken i barnehage med samme tilbud
• Barn nr. 1, full pris
• Barn nr. 2, 30 % rabatt
• Barn nr. 3, 50 % rabatt
• Barn nr. 4, 50 % rabatt
4 søsken med forskjellig tilbud
• Barn nr. 1, full pris
• De andre barna får 43 % rabatt

Reduksjon i foreldrebetaling:
Det er anledning til å søke om reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav årsinntekt i hht statlig fastsatt beløp. Informasjon om dette fås i barnehagen eller på Stjørdal kommune. Søknaden sendes Stjørdal kommune.

Permisjon fra plass:
Permisjon fra plassen kan etter begrunnet søknad innvilges. Permisjon kan kun innvilges dersom et annet barn kan benytte plassen, og det nye barnet er sikret fast plass ved permisjonens utløp. Søknad om permisjon sendes til barnehagen.

Det gis ikke permisjon fra plass i forbindelse med avvikling av fødselspermisjon for barn det er søkt plass for.

Søknad om endring av tilbud – overføring til annen barnehage:
Når man takker ja til et barnehagetilbud er denne plassen sikret fram til skolestart. Man kan ikke si opp deler av plassen. Dersom det ønskes endring av plassen, må det søkes spesielt om dette. Søknad sendes barnehagen.

Det kan søkes overføring fra en barnehage til en annen. Dersom søknad om overføring innvilges, må plassen i barnehagen det søkes fra sies opp skriftlig. Unntak: Oppsigelse er ikke nødvendig ved hovedopptaket. Innvilgelse fører da automatisk til tap av tidligere plass. Søknad sendes Stjørdal kommune.

Fritak fra betaling ved langvarig fravær på grunn av sykdom:
Når et barn har fravær på mer enn en måned sammenhengende på grunn av sykdom, kan det etter søknad gis fritak for betaling av oppholdsutgifter for hele sykdomsperioden. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring. Søknad sendes styrer.

Måltider:
Barna får tre måltider i barnehagen. Frokost, lunch og frukt/brødmåltid. Det betales et månedlig beløp som er fastsatt av barnehagens samarbeidsutvalg.

Planleggingsdager:
Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt.

Ferie for barn i barnehagen:
Barnet skal ha fire uker ferie i løpet av året. Tre uker av disse skal være sammenhengende i perioden 1.juni til 15.august. Foresatte må på forhånd inngå skriftlig bindende avtale med styrer om tidspunkt for barnas ferie. Den 4. ferieuka kan tas ut som enkeltdager. Før nytt barnehageår starter 15.august, skal alle barn som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet sin ferie. Planleggingsdagene kan ikke tas som ferie. Jul og påske kan ikke tas som ferie.

Ekstraordinær stenging:
Ved stenging av barnehagen utover 3 dager pga. ombygging/utbedringsarbeid, flytting, streik og lignende, vil det være vanlig praksis at foreldre / foresatte får refundert oppholdsutgiftene for de dagene barnehagen er stengt.

Forsikring av barna:
Barn i barnehagen omfattes ikke av Folketrygdlovens yrkesstønad. Barnehagen har derfor tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle barna i barnehagen. Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer barna mens de oppholder seg inne eller ute i barnehagen samt på turer under barnehagens ledelse. Forsikringen omfatter også barna på direkte vei til og fra barnehagen.

Vedtatt i barnehagens samarbeidsutvalg 27.03.17