Vedtekter

Generelt
Vedtekter for Stjørdal Menighets barnehage er fastsatt i henhold til Lov om barnehager 2005, sist endret 08.12.14.

Forvaltning
Stjørdal Menighets barnehage eies og drives av Stjørdal Menighet v/ Stjørdal menighetsråd, som bygger sin virksomhet på Den Norske kirkes grunn. Eiers oppgave og ansvar tilligger Stjørdal menighetsråd. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet.

Formålsbestemmelse
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse og i vareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.


Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan mellom foreldre, personale og eier. Foreldrerådet, de ansatte og eier velger hver to representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Representanter for foreldre og de ansatte velges for et år av gangen, funksjonstiden for eierrepresentanter er fire år. Styreren har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styreren har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Samarbeidsutvalget skal bl.a. :
• Se til at barnehagen drives innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett.
• Fastsette årsplan for barnehagens virksomhet.
• Legge fram budsjettforslag og årsregnskap overfor eier.
• Uttale seg om personalinstrukser.
Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig viktige for foreldrene.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelsene blir tatt. Ved avstemming i foreldrerådet kan det gis en stemme for hvert barn.

Tilsetting av personalet
Eier tilsetter personalet etter innstilling fra samarbeidsutvalget. Innstillingen kan alternativt gis av styreleder og styrer i fellesskap. Forslaget oversendes eier. Styrer og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning. Eier fastsetter generell instruks for personalet. Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten. Personalet ansettes med 6 måneders prøvetid, ansatte på årsengasjement har 3 måneders prøvetid. Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest.

Opptak av barn
Stjørdal Menighets barnehage skal samarbeide med alle godkjente barnehager i Stjørdal kommune om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess. Barna har fast plass i barnehagen fra de tas opp og fram til skolepliktig alder, eller til plassen sies opp skriftlig. Barnehagens opptakskrets er alle skolekretser innenfor Stjørdal sokn - Halsen, Kvislabakken, Fosslia og Haraldreina. Søkere fra hele Stjørdal kommune og andre kommuner vil også bli vurdert ved opptak dersom barnehagen har ledig kapasitet. Barnehagen tilbyr 100% og 80% plasser. Hovedopptak er 1.mars. Elektronisk søknad sendes www.stjordal.kommune.no.
Barnehagen har følgende opptakskriterier:
• Barn med funksjonshemninger
• Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern
• Alle 5 åringer som søker barnehageplass skal tilbys en ordinær barnehageplass. 4 åringer som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad gies et slikt tilbud.
• Barn av enslig forsørger som er i utdanning eller arbeid
• Barn av familier som har store belastninger pga. sykdom og/eller andre forhold
• Det tilstrebes at søsken får plass i barnehage.
• Barn fra familier med minoritetsspråklig bakgrunn.

Oppsigelse, tap av plass
Barnehageplassen skal sies opp skriftlig og oppsigelsen sendes elektronisk til Stjørdal kommune. Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. i påfølgende måned. Det skal betales for hele oppsigelsestiden. Unntak: I perioden 1.mai-1.august er oppsigelsestiden 2 måneder.
Dersom barnet er uvanlig mye borte, eller oppholdsutgiften ikke blir betalt innen en måned etter betalingsfristen den 15., tapes retten til plass. Eier kan da kreve at barnet tas ut av barnehagen.

Foreldrebetaling
Foreldrebetaling og søskenmoderasjon følger statlige fastsatte satser. Betaling skjer innen den 15. hver måned. Dette gjelder også for kostpenger. Det betales for 11 måneder i året.

Åpningstider
Barnehagen skal drives som heldagsbarnehage, og er godkjent for i alt 45 barn mellom 0 – 6 år. Barnehagen er åpen i 10 timer og 15 minutter pr. dag. Barnehagen er åpen mandag til fredag. Barnehagen holdes stengt i påska fra og med palmesøndag til og med 2.påskedag, og i jula fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag.

Arealutnytting
Leke- og oppholdsarealet pr. barn fastsettes til :
• 4 m2 for barn over 3 år
• 5,5 m2 for barn under 3 år
Det totale leke- og oppholdsareal for vår barnehage er 236 m2.

Årsplan
Barnehagen skal ha årsplan som gir oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Gjennom behandling i samarbeidsutvalget kan foreldre og eier medvirke til utforming av barnehagens innhold.

Internkontroll - HMS
Barnehagen skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til forskrift om HMS (helse, miljø og sikkerhet) og barnehagens eget internkontrollsystem.
Bruk av barnehagen:
Når det ikke er til hinder for den daglige driften, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstillbud. Stjørdal Menighetsråd står ansvarlig for utleie og bruk

Iverksetting og endring av vedtektene
Vedtektene for Stjørdal Menighets barnehage gjøres gjeldende fra 08.12.14. Endring av vedtektene kan bare foretas av eier etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og de nye vedtektene sendes deretter kommunen til orientering.
Eier kan bestemme at driften skal nedlegges og skal i så fall drøfte med kommunen hvordan aktiva og passiva skal fordeles.

Vedtektene er sist endret av Stjørdal Menighetsråd 08.12.14