Overordna mål

Barnehagen har som hovedmålsetting å skape trygghet, trivsel og vekst for barna, foreldrene og personalet.

 

Trygghet :
Barna skal bli trygge på seg selv og omgivelsene.
Foreldrene skal føle seg trygge på personalet og stole på
personalet.
Personalet skal ha tro på seg selv og sine medarbeidere.

Trivsel:
Vi ønsker at barna skal bli glad i barnehagen. Barna skal ha
mulighet til å utvikle vennskap, og føle at de er en del av
fellesskapet.
Foreldrene skal føle seg velkommen i barnehagen. Føle at de kan diskutere ideer og tanker om oppdragelse med personalet, evt. med andre foreldre.
Personalet skal føle arbeidet nyttig og lystbetont. De skal få oppmuntring og veiledning i arbeidet de gjør.

Vekst:
Barna skal bli bevisst egen behov og få oppleve utfordringer
som bidrar til utvikling.
Foreldrene skal få impulser fra barnet, lære mer om eget barn i samvær med andre, og gjennom samarbeid med barnehagen, utvikle kunnskap og bevissthet om oppdragelsesspørsmål.
Personalet skal ha ønske om å utvikle seg gjennom tilførsel av ny kunnskap, ta imot veiledning og ved å lære av hverandre.