Årsplan 2016 tom 14.08.17

Årsplan for 2016 er dokument som viser aktiviteter gjennom året. Dette er en overordnet plan og inneholder ingen detaljerte planer.

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE

FYSISK AKTIVITET OG LEK - MED LEKEN I FOKUS

I barnehagen skal vi bruke bøker og eventyr som inspirasjon til rollelek og utvikling av rolleleken. "Les mer" er et prioritert temader fokuset er på høytlesing som skal bidra til barns inspirasjon i forhold til lek. Vi skal ha voksne i barnehagen som er gode samtalepartnere, inspiratorer og tilretteleggere i dette arbeidet.

Barna skal oppfordres og utfordres til kreativ bruk av inne- og uteområdet samt nærmiljøet. Voksne i barnehagen er observatører, inspiratorer, tilretteleggere og aktive deltakere.

 

DEMOKRATI - LIKESTILLING - BARNS MEDVIRKNING

"Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet." (Barnehageloven §3)

I Menighetsbarnehagen skal alle møtes som likeverdige mennesker der voksne stoler på barna og har tillit til deres vurderinger. Hverdagen skal være preget av respekt for barnets personlighet, meninger og følelser, og de voksne skal etterstrebe å se verden med barnets øyne og i barnets perspektiv. For å få til dette kreves det et personale som evner å se, lytte og være bevisste i forhold til barnehagens menneskesyn og barnehagens verdier.

Medbestemmelse handler om retten til å få sin stemme hørt, oppleve anerkjennelse for egne tanker og bli inkludert i et fellesskap. Medbestemmelse er å oppleve at egne tanker og meninger noen ganger får konsekvenser.

Vi er opptatt av at barna skal få være medvirkende i egen hverdag, men de skal ikke, og har ikke forutsetning for å bestemme alt selv.

 

PLANLEGGING - DOKUMENTASJON - VURDERING

Med utgangspunkt i Årsplan lager hver enkelt gruppe (aldersinndelt) planer for en og en måned framover. Unntaket er i desember da planene lages avdelingsvis, og om sommeren da planen er felles for hele barnehagen.

Gjennom hele barnehageåret dokumenteres det vi gjør gjennombilder, produkter og tekst. Bildene legges i slutten av hver måned ut på barnehagens hjemmeside slik at foreldre og barn sammen kan se på hva som er blitt gjort den siste måneden i barnehagen.

Ut fra dokumentasjon og erfaringer vurderes og reflekteres det over hva som har blitt gjort, og videre planlegges nye aktiviteter for kommende måned.

 

LEK - LÆRING - OMSORG - DANNING

Siden lek er barnas hovedaktivitet i barnehagen og er grunnlag for vennskap, trivsel og meningsskaping bør miljøet ligge tilrette for dette. De voksne må være tett på barna og ha god kunnskap om lek. Med dette mener vi at de voksne hele tiden skal være der barna er slik at de kan være til støtte og inspirasjon i leken og fange opp barnas signaler og interesser og være med å videreføre dem.

Det er st stort press og fokus på læring i barnehagen, og det er av stor betydning at dette skjer gjennom god lek. Gjennom god lek dannes grunnlag for læring og sosial kompetanse. Lek og læring henger sammen og i barnehagen legger vi opp til en progresjon gjennom grupper der innholdet er tilpaset alder.

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg som er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og samspill. Omsorg handler dessuten også om å tilby et miljø som er preget av glede, varme, humor og kreativitet, varierte utfordringer og meningsfulle aktiviteter. Gjennom å være oppmerksomme på hverandre blir man lydhøre overfor hverandre og hverandres behov.

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Et dannet menneske har og viser respekt overfor seg selv, menneskene rundt seg og naturen.

 

KULTURELT MANGFOLD

I barnehagen er det mange ulike nasjonaliteter, kulturer og religioner som er representert. Vi har stor respekt for at familiene har ulik bakgrunn. Vi ønsker at alle barn i barnehagen skal bli kjent med disse ulike kulturene. I løpet av året blir vi kjent med ulike språk, eventyr, flagg, mat, musikk og vi ser på verdenskartet for å se hvlike land alle kommer fra. Slik utvikler barn a interesse og toleranse for hverandre. Personalet i barnehagen skal ta hensyn til hvert enkelt barns individuelle bakgrunn. Vi skal være interesserte og nysgjerrige på alle barn som begynner i barnehagen. Alle barn skal støttes i å utvikle kulturene de har en tilhørighet i.

 

INDIVIDUELL TILRETTELEGGING

Barn er ikke en ensartet gruppe og barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet.

I barnehagen skal vi utforme tilbudet slik at det kan oppleves meningsfullt for det enkelte barn og for barnegruppen. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. I barnehagen skal det enkelte barn få støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne.

 

SAMARBEID MED HJEMMET

Barnehagen skal være til barns beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg og delta aktivt i sosialt og kulturelt fellesskap.

Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barns trivsel, vekst og utvikling. Vi skal møte alle foreldre med respekt og med troen på at alle foreldre gjør det de mener er til det beste for deres barn. Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og barnehagen der vi utveksler informasjon, drøfter smaå og store spørsmål.

Det å skape trygghet og gi hverandre anerkjennelse skal gjennomsyre vår holdning fra første dag, for det er vårt ansvar å skape et godt grunnlag for en god relasjon med foreldrene.

Vi inviterer til foreldrekaffe, foreldresamtaler, foreldremøter og ulike aktiviteter i løpet av året. Her har foreldrene god mulighet til å være en aktiv part i barnehagehverdagen.

 

SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE

Å ha et godt samarbeid barnehage og skole er viktig for at barna skal få en god og trygg overgang fra barnehagen til skolen. Jo bedre barnet kjenner til skolen og jo bedre skolen kjenner barnet, dess bedre vil overgangen bli.

I Stjørdal kommune er det utarbeidet egen plan for samarbeidet barnehage - skole. Samarbeidet starter allerede høsten før barna begynner på skolen med ulike treffpunkt høst og vår.