Årsplan 2017 -2018

Årsplan for 2017-18 er dokument som viser aktiviteter gjennom året. Dette er en overordnet plan og inneholder ingen detaljerte planer.

SATSINGSOMRÅDE I STJØRDAL KOMMUNE

"SAMMEN OM Å FÅ DET TIL"

Barnehagen er en viktig arena for å skape gode holdninger, forebygge ekskludering, diskriminering og mobbing. Vi vil styrke læring og utvikling i et fellesskap der alle hører hjemme. Alle skal oppleve at de hører til og at de er betydningsfulle personer i fellesskapet.

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE

"FRA LYD TIL MUSIKK"

I hverdagen omgir vi oss av et vell av lyder, både inne og ute. Å bli bevisst på de ulike lydene hjelper oss i å orientere oss i verden, blant annet i trafikken, men også inne i barnehagen. Ved å bevisst lytte etter ulike lyder lærer vi om miljøet rundt oss, samtidig sim vi blir mer konsentrert og fokusert.

Musikk er en kilde til glede og energi, og vi bruker musikken på ulike måter.Musikk er et fint hjelpemiddel til å fremme barns motoriske utvikling. Gjennom musikalske aktiviteter gjør barn og voksne noe sammen og musikken bringer med seg glede og samhold.

Vår hverdag i barnehagen er fylt med mange kulturer, ulike språk og flere nasjonaliteter som møter hverandre. Ved å ta i bruk musikk ønsker vi å gi et rom med felles glede og forståelse for at dette kan alle barn ta del i.

I hverdagen i barnehagen lytter vi mye til musikk, men ved å lage lyd selv og sette lydene sammen etter ulike mønster kan vi lage vår egen musikk.

Vi har alle følelse av puls, og oppfatning av rytme og dynamikki musikken gir rom for god språkutvikling. Et ord eller en setning har en oppbygging som inneholder rytme, tempo og dynamikk.

I barnehagen vil vi fortsette med å bruke gymsal der vi med bruk av musikk skal stimulere barna til å springe, åle, klatre, hoppe og danse. Vi vil i tillegg bruke skogen som en arena for lytting.

Det er viktig med variasjon mellom hvile og aktivitet. Vi vil bruke rolig musikk til avslapping.

 

TILVENNING

Å få en så god start som mulig på barnehagelivet er noe vi legger stor vekt på i Stjørdal Menighets barnehage. Det er naturlig at både barn og foreldre er spente på hvordan det blir å starte i barnehagen. Det er viktig for oss i barnehagen å bli godt kjent med både barn og foreldre. For å få til dette, legger vi opp til godt samarbeid med utvekslig av informasjon i foreldresamtaler og daglige samtaler gjennom faste rutiner og en gradvis tilvenning for barnet. Dette mener vi skaper en trygghet for barn og foreldre.

Personalet skal være tigjengelig for barnet, vise innlevelse og fange opp barnets signaler. Barnet skal få bruke tiden det trenger til å bli trygge på både fysisk miljø og menneskene i barnehagen.

 

DEMOKRATI OG BARNS MEDVIRKNING

"Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet." (Barnehageloven §3)

Demokrati handler om å gi barna i barnehagen mulighet til å medvirke i sin egen hverdag og barnehagens dagligliv. Medvirkning handler om å bli spurt, lyttet til og bli tatt på alvor. Barn uttrykker meninger, tanker og følelser på ulike måter ut fa alder og modningsnivå. Barna skal ha mulighet til å være med å påvirke, de skal tas på alvor og bli lyttet til, men de må også forholde seg til regler og rutiner. Barn skal aldri være i tvil om at det er den voksne som er den ansvarlige og trygge. Det er viktig med engasjerte voksne som har tid til å undre seg sammen med barna, der prosessen er viktigere enn resultatet.

I barnehagen observerer personalet barna og prøver å forstå hva de er opptatt av. Vi lytter til hvilke ønsker og innspill barna har når det gjelder aktiviteter, turer, ol. og bidrar med nye impulser. Personalet skal gi barna valgalternativerog gi gode opplevelser. Vi gir barna mulighet til å bli aktører i eget liv gjnnom balant annet å tilrettelegge for lek. Vi skal ha tilstedeværende vokane som møter barn i deres interesser, og som skaper rom for lek og glede i et utviklende miljø.

 

PLANLEGGING - DOKUMENTASJON - VURDERING

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov.

God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Planlegging av barnehagens fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser må gjøres med utgangspunkt i barnehagens overordna mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utviklingog læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre.

Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk reflekterende praksis. Pedagogisk dokumentasjon har til hensikt å hjelpe oss voksne med å se potensialet i barnehagen som lærende organisasjon.

Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplan og eventuelle lokale retningslinjer og planesr. Hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta i vurderingsarbeidet og hvordan og når er viktige spørsmål.

 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING

I barnehagen er gjnsidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring, og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle eve til reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i smaspill med omgivelsene. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større felleskap.

I barnehagen skal vi styrke kompetansen i personalgruppa ved å utvikle et mer inkluderende og lekende miljø gjennom observasjon, refleksjon og aktivt deltakende voksne som på barns premisser og initiativ har barnet i fokus i samspillet. Barn skal møtes med anerkjennelse, de skal møtes på sine følelser og de skal føle seg betydningsfulle. Omsorgen for barnet skal resultere i at barn føler trygghet og tillit til de voksne.

Personalet skal lytte til og ta på alvor foreldrenes innspill og tilbakemeldinger. Vi skal sammen med foreldrene bidra til at barn får den beste opplevelsen av hverdagen i barnehagen. 

Leken skal ha en sentral plassi barnehagen der den er arena for utvikling og læring. Vi skal sette av god tid til lek på barnas premisser. Den frie og spontane leken har egenverdi for baret. Barnet skal oppleve glede og lykke i lek sammen med andre barn.

 

KULTURELT MANGFOLD

Barnehagen skal ha et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Personalet har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle perosner for fellesskapet.

 

TILRETTELEGGING FOR ENKELTINDIVID OG GRUPPER

Barnehagens innhold skal være variert og tilrettelagt for å tilby et godt omsorgs- og læringsmiljø. I barnehagen tilrettelegger vi innholdet i hverdagen på forskellige måter for å ta hensyn til barnets utvikling og modenhetsnivå.

Vi har:

 • variasjon i innhold og aktiviteter
 • variert materiell
 • variert organisering som smågrupper eller aldersinndelte grupper
 • tilrettelagt fysisk miljø inne og ute
 • bevisste voksne i samspill med barn for å ivareta barnas behov for trygghet og tilknytning
 • hyppigere foreldresamtaler for bedre flyt/samkjøring hjem/barnehage
 • støttepedagogressurs på barnehagen
 • personale som har kompetanse i bruk av PMTO verktøy
 • kunnskap om allergier og oppfølging 

 

SAMARBEID MED HJEMMET

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barns tirvsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Barna tilbringer mye tid i barnehagen. For at barnas liv skal henge sammen og være en helhet, er det viktig at de voksne rundt barna samarbeider slik at barna møter de samme holdninger og verdier både hjemme og i barnehagen. Dette betyr at vi må bli kjent med familiene og ha en felles forståelse av oppdragelse. Vi skal alltid ha barnets beste som mål.

Vi inviterer til foreldrekaffe, foreldresamtaler, foreldremøter og ulike aktiviteter i løpet av året. Her har foreldrene god mulighet til å være en aktiv part i barnehagehverdagen.

 

SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE

I Stjørdal kommune er det utarbeidet egen plan for samarbeidet barnehage - skole. Barnehagene og skolene samarbeider gjennom året for å kunne ivareta alle barn. Overgang fra barnehage til skole kan være både til glede og utfordring for barna, slik at det å bli kjent med skolen er viktig.

 

LIKESTILLING

Likestilling mellom kjønn skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen bygger sin virksomhet på orinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatinger om seg selv.

Skal man arbeide med likestilling i barnehagen må man begynne med personalet. Vi voksne er forbilder. Uavhengig av de voksnes biologiske kjønn handler det om hvordan personalet fortolker og møter jenter og gutters kroppslige lek og væremåter, og at vi kontinuerlig reflekterer over egne og samfunnets forventninger til gutter og jenter og at vi stiller spørsmålstegn ved verdier, tankesett og praksiser vi har i vår barnehage. Når barnehagepersonalet snakker om individets behov snarere enn jenter og gutters behov, blir barnets rett til å bli respektert uavhengig av sitt biologiske kjønn ivaretatt.

 

FAGOMRÅDER

Fagområdeene i Rammeplan skal sikre at barnehagen har et allsidig og variert pedagogisk tilbud. Barn skal få erfaring med alle fagområdene i løpet av den tiden de går i barnehagen. Flere fagområder vil som oftest være representert samtidig i ulike aktiviteter.

Rammeplanens 7 fagområder er :

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Etikk,religion og filosofi
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Nærmiljø og samfunn