Progresjonsplan

PLAN FOR PROGRESJON

Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling.

Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens utfordringer. ( jfr rammeplanen)
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (jfr. Barnehageloven §2, tredje til sjette ledd)

I løpet av de årene barna går i barnehagen skal barna oppleve mestring, samtidig er det viktig at barna får oppgaver som gir dem mulighet til å lære nye ting og får god selvfølelse. Barna må få ulike utfordringer og de skal oppleve at de lærer stadig mer, og vi må finne en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål.

Progresjon skal følge barnet, og ikke en bestemt aldersgruppe. Noen ganger deler vi barnegruppa inn i aldershomogene grupper, andre ganger på tvers av alder. Mye læring skjer gjennom hverdagsaktiviteter, annen læring skjer i planlagte, tilrettelagte aktiviteter. Tema barna jobber med er tilpasset alder og modning, og de vil møte mange av de samme tema senere med nye oppgaver og læring ut fra deres ståsted.

Noen aktiviteter hører til de ulike aldersgruppene. Det skal være forskjell på hva en 1 åring gjør og opplever og hva en 5 åring får oppleve/ gjøre. Vi må ha noe å glede oss til, noe vi kan se frem mot.

Å arbeide med progresjon vil også kreve at vi som voksne i barnehagen arbeider med pedagogisk dokumentasjon. (Jfr. Plan for pedagogisk dokumentasjon) Vi skal være lyttende til det barna forteller oss både gjennom samtaler, leik og kunstneriske aktiviteter. Her vil vi få innblikk i hva barna er opptatt av, det kan være nye tema eller det kan være at vi må arbeide mer med ett tema fordi dette er barna ikke ”ferdige” med enda.

Vi har satt opp en oversikt over fagområdene, og de opplevelser og erfaringer som barna skal få oppleve i barnehagen i de ulike aldersgruppene. Barn lærer ulikt og de har ulike erfaringer med seg, slik at aldersinndelingen er fleksibel. Målene bygger på hverandre.

Kommunikasjon, språk og tekst

Dette jobber vi med:

1-2 år

 • Benevner det vi ser, setter ord på følelser i fht. det vi opplever og det vi ser
 • Bli kjent med rim, rytmer og sang
 • Leser bøker og blir kjent med hvordan vi kan bruke boka til å snakke sammen om det vi ser
 • Dramatisere eventyr
 • Turtaking i samtalen. De som ikke har mulighet til å fortelle så mye får språkstøtte

2-3 år

 • Bli enda bedre kjent med eventyr, rim, regler, sang og musikk 
 • Øver på hvordan vi snakker til hverandre på en fin måte; Kan du sende meg? Kan jeg få?
 • Vi leser bøker og bruker bøker som utgangspunkt for samtale
 • Vi blir bevisste på å lytte etter lyder i omgivelsene våre
 • Øver på å ta i mot beskjeder og sette ord på det vi ser, tenker og opplever

3-4 år

 • Øve på å holde oppmerksomheten mot noe over tid
 • Forstå enkle beskjeder
 • Bruke språket i lek
 • Øve på å lytte til hverandre og vente på tur
 • Øve på å bruke språket i konfliktløsning
 • Lekeskriving
 • Øve på begrep og betydningen av dem
 • Lære primærfarger
 • Bli lest for
 • Leke litt med tall og bokstaver
 • Oppleve ulike typer rollelek

4-5 år

 • Øve på å sortere/ kategorisere
 • Være i dialog med andre
 • Kunne motta og utføre en beskjed
 • Lytte til hverandre og vente på tur
 • Bruke språket aktivt i lek
 • Leke med lyder og bokstavlyder
 • Bruke språket i konfliktløsning
 • Kunne fortelleom opplevelser
 • Øve på å fortelle og gjenfortelle
 • Kunne noen rim, regler og sanger
 • Lekeskriving
 • Øve på å ta egne valg
 • Sette ord på følelsene sine
 • Bruke biblioteket

5-6 år

 • Motta to beskjeder og kunne utføre
 • Øve på å si hva man mener
 • Snakke og føre ordet i ei gruppe
 • Bruke pedagogiske opplegg som Språksprett, Mattekista og Trampoline
 • Bli kjent med noen vitser og gåter
 • Lytte til lydbøker og bøker uten bilder
 • Trene på å skrive navnet sitt
 • Skape en tekst fra opplevelser, tenkning, fortelling
 • Øve på å si positive ting til hverandre
 • Snakke om og bli kjent med språklig og kulturelt mangfold.
 • Selvstendighetstrening

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

Dette jobber vi med:

1-2 år

 • Legge tilrette for grovmotoriske aktiviteter og sangleker
 • Fokus på boltre- og bevegelseslek som gir gode grovmotoriske ferdigheter
 • Går på turer i ulikt terreng og utforsker uteområdet vårt
 • Vi smaker på ulik mat og drikke, og får erfaring med ulik smak og konsistens
 • Benevne kroppsdeler og lære litt om kroppen.
 • Øver på å spise selv

2-3 år

 • Gradvis mer trening i å klare ting selv, f.eks. smøre mat selv, gå på do, vaske hender, kle på seg
 • Grovmotoriske aktiviteter som å gå i ulent terreng og kroppsbeherskelse gjennom boltrelek og hinderløype ute og inne
 • Vi danser til musikk
 • Har mer utetid
 • Finmotoriske aktiviteter som, tegning, maling, spising og påkledning
 • Få kjennskap til ulike smaker

3-4 år

 • Prøve ut finmotoriske aktiviteter som å smøre brødskive, tegne, male, klippe...
 • Øve på blyantgrepet
 • Turdager i skog og mark
 • Grovmotoriske aktiviteter – kaste ball, ta imot ball, balansere, hinderløype, bevegelsesleker
 • Kle av og på seg selv med litt hjelp
 • Lage mat sammen med gruppa

4-5 år

 • Beherske av- og påkledning
 • Diskutere hva som er fornuftige klær i fht. vær
 • Tørre å smake på ukjent mat
 • Lage egen mat sammen med andre
 • Samtale om sunn og usunn mat. Hva er bra for kroppen
 • Utvikle grovmotoriske ferdigheter, eks. hoppe på et bein, ta imot ball...
 • Utvikle finmotoriske ferdigheter som å tegne, perle, veve, klippe...
 • Dra på litt lengre turer, bruke idrettsanlegg og idrettshall
 • Øve på å tørke seg selv etter å ha vært på do

5-6 år

 • Snakke om å vise ulikheter om hvem vi er og hva vi mestrer
 • Utvikle grovmotoriske ferdigheter, eks. gå på skøyter, ski.....
 • Hinderløype ute og inne med varierende vanskelighetsgrad
 • Utvikle finmotoriske ferdigheter, eks. skrive noen bokstaver, fargelegge innenfor en strek....
 • Beherske å smøre mat og sjenke melk
 • Kunne noen regelleker
 • Utforske nye turmål
 • Tørke seg etter å ha vært på do
 • Lære av hverandre, og lære å bruke hverandres styrke
 • Selvstendighetstrening i hva det er lurt å ha på seg i forhold til været ute
 • Kunne noe om kroppen og kroppens funksjoner
 • Bruke øvelser i fht det pedagogiske opplegget "Mitt valg"
 • Bestemme over egen kropp og vise respekt for andres.
 • Gode og dårlige berøringer
 • Lære hva som er sunn og usunn mat
 • Lage mat sammen med andre
 • Snakke om ulike trafikksituasjoner når vi er på tur

 

Kunst, kultur og kreativitet

Dette jobber vi med:

1-2 år

 • Bli kjent med ulike barnesanger og med ulike instrumenter
 • Vi går på tur i nærmiljøet og deltar på alderstillpassese aktiviteter/arrangemanter i lokalmiljøet
 • Bli kjent med ulikt formingsmateriell, og hvordan vi kan bruke det til å lage noe

2-3 år

 • Gi barna erfaring med ulike instrumenter, rytmer og bevegelser
 • Mye sang og musikk
 • internasjonal uke der vi snakker om og ser på kultur og kulturforskjeller
 • Gi barna erfaringer med enkle dramatiseringer av kjente eventyr

3-4 år

 • Lære flere barnesanger fra ulike nasjonaliteter og ulike musikksjangere
 • Delta på sangleker
 • Bli kjent med eventyr fra flere land
 • Dramatisere enkle eventyr og historier
 • Få kunnskap om farger, fargeblanding, maling og teknikker gjennom tegning, maling og leire
 • Lytte og danse til musikk fra ulike kulturer
 • Utvikle rolleleken
 • Lære primærfarger

4-5 år

 • Lære barnesanger på ulike språk
 • Kunne flere sangleker
 • Dramatisere flere eventyr
 • Få mer kunnskap om farger og fargeblanding
 • Kjennskap til ulike naturmaterialer
 • Skape ting av naturmaterialer
 • Male og tegne til musikk
 • Forme figurer i leire
 • Tegne et menneske
 • Dra til Kimen for å se på kunst
 • Delta på musikkstunder i Kimen og Lokstallen
 • Delta i sangprosjektet "De finaste fargan"
 • Utvikle rolleleken

 5-6 år

 • Prøve ut ulike malingsteknikker
 • Lage mønster i perler
 • Forme tall og bokstaver i ulike materialer
 • Gå på kunstutstilling, konsert og kino
 • Se på ulike former for kunst
 • Opptre for resten av barnehagen
 • Generasjonssang på sykehjemmet
 • Jobbe med to- og tredimensjonalt materiale som snekkering, leire, mm.
 • Utvikle reportoaret av gamle barnesanger og fortellinger

Natur, miljø og teknikk

Dette jobber vi med:

1-2 år

 • Utforske barnehagens uteområde og nærmiljøet vårt ved jevnlig å gå på tur. Bidrar til å skape glede og tilhørighet til lokalmiljøet
 • På tur og i utetida får barna erfaringer med ulikt vær og ulike årstider
 • Følge turmålet vårt og se hvordan det forandres gjennom de ulike årstidene

2-3 år

 • Få kjennskap til plante og dyrelivet i barnehagens nærmiljø
 • Utforske barnehagens nærmiljø på turer og følger samme turmål over en lengre periode
 • Få kjennskap til de ulike årstidene og hva disse fører med seg av endringer i naturen 
 • Få erfaring med konstruksjonsleik som duplo og treklosser

3-4 år

 • Turer i skogen og nærmiljøet
 • Bli kjent med noen dyr og planter vi har i Norge, og hva de kan gi oss
 • Få kunnskap om søppelsortering
 • Vann-, is-, snø-lek og forskning
 • Prøve ut tekniske hjelpemidler
 • Bli kjent med ulike konstruksjonsleker

4-5 år

 • Få mer kunnskap om insekter, fugler og andre kjente dyr rundt oss
 • Så frø og sette poteter og ta de opp igjen
 • Lage egen bær- og grønnsakhage
 • Samtale om naturvern og søppelsortering
 • Forske på vann, is og snø
 • Prøve ut ulike hjelpemidler, kniv, sag, hammer....
 • Beherske konstruksjonsleker som lego og togbane

5-6 år

 • Få en begynnende forståelse for hvordan naturen henger sammen
 • Lære navn på noen trær og blomster
 • Gjøre ulike typer eksperiment med f.eks. vann
 • Få erfaring med snekkering og spikking
 • Bruke nettbrett, PC og annet teknisk materiell
 • Bygge hytte i skogen
 • Dyrke grønnskaer selv

 

Etikk, religion og filosofi

Dette jobber vi med:

1-2 år

 • Vi viser hverandre omsorg og lærer å ta hensyn til og være god mot hverandre
 • Vi trøster og tar vare på hverandre
 • Vi sier hei og hade til hverandre, takker for maten og synger bordvers
 • Vi bruker programmet "Det er mitt valg" og bamsen Teddy

2-3 år

 • Lære å ta hensyn til hverandre og snakke på en fin måte til hverandre
 • Øver på å ta hensyn til hverandre og øver på å vente på tur og løse små uenigheter selv
 • Synge bordvers før måltid
 • Deltar i markeringer av jul og påske, og er på kirkebesøk før jul

3-4 år

 • Lære å ha respekt for hverandre og vise hvordan v de kan hjelpe hverandre
 • Hjelpe andre, eks. Forut-aksjon.
 • Konflikthåndtering ved hjelp av språket
 • Bli kjent med andre religioners som er representert i barnehagen
 • Bli kjent med jule- og påskebudskapet
 • Kirkebesøk
 • Luciafeireing

4-5 år

 • Utvikle evnen til å stille spørsmål, undre seg og resonereved at voksne spør:"Hva tror du?"
 • Videreutvikle evnen til å ha et godt samspill og vennskap med andre og ta vare på hverandre
 • Lære at det å ta gode/dårlige valg får konsekvenser
 • Lære om de kristne høytidene
 • Få innsikt i andre kulturer og religioner som er representert i barnehagen

5-6 år

 • Lære å sette sine egne behov til side, og handle til beste for alle
 • Oppøve evne til empati
 • Øve på å finne, se og si positive ting om hverandre
 • Dramatisere juleevangeliet for de andre i barnehagen
 • Respektere og akseptere mangfoldet blant oss.
 • Legge vekt på undring og gode samtaler
 • Øve på det med gode og dårlige valg, og se at de valgene vi tar får konsekvenser - Mitt valg
 • Jobbe med holdninger som forebygger mobbing

 

Nærmiljø og samfunn

Dette jobber vi med:

1-2 år

 • Bli trygg på egen avdeling med barn og voksne
 • Turer i nærmiljøet.
 • Utforsker barnehagens uteområde og nærmiljøet ved å gå jevnlig på tur. Skaper glede og tilhørighetsfølelse til lokalmiljøet
 • Har faste turmål i nærmiljøet og ser hvordan de forandres gjennom de ulike årstidene

2-3 år

 • Få kjennskap til noen planter og dyr i barnehagens nærmiljø
 • Vi utforsker barnehagens nærmiljø på turer, og følger samme turmål over en lengre periode
 • Vi får kjennskap til de ulike årstidene og hva disse fører med seg av endringer i naturen

3-4 år

 • Delta i rydding 
 • Vi har fokus på trafikk, trafikklys, o.l.
 • Eldar og Vanja - brannvern
 • Bli kjent med den lokale kulturen
 • Bli litt kjent med samisk kultur
 • Bli kjent med de ulike kulturene som er representert i barnehagen
 • Telle på ulike språk
 • Se på ulike familieforhold

4-5 år

 • Beherske rydding - vite hvor ting skal ligge, og legge ting på plass
 • Brannvern - lære telefonnr. til brannvesenet
 • Samtale og erfaring om hvordan man forholder seg til trafikken
 • Samtale om naturvern og sortering av søppel
 • Få mer kunnskap om samisk kultur
 • Bli kjent med ulike yrkesgrupper

5-6 år

 • Brannvern - vite adressen sin
 • Se på kart og samtale om hvilket land vi kommer fra
 • Bli bedre kjent med samisk kultur - bosted, hovednæring og klær
 • Bli kjent med skolene barna skal begynne på
 • Luciatog på Halsen sykehjem
 • Besøke brannstasjonen, bibliotek, butikker, kulturhus, ol.
 • Se på dyr i nærmiljøet
 • Få en liten forståelse på hvordan samfunnet er bygd opp, bla. med å fortelle om kongehuset og Stortinget. Hva demokrati er.
 • Jobbe med holdninger som forebygger mobbing

 

Antall, rom og form

Dette jobber vi med:

1-2 år

 • Vi teller i leken - til tre
 • Vi bruker størrelsesmessige beskrivelser som; liten-mellomstor- stor, noen få-mange, høy-lav, og begreper som beskriver form; myk-hard, våt-tørr, o.l.
 • Øver på å orientere oss ute og inne. Hvor er?

2-3 år

 • Vi bruker tallrekke opp til 10 i leken
 • Vi lærer telle og tallregler
 • Vi bruker hverdagsmatematikk, eks. en fruktbit til hver, ett fat til hver, vi teller hvor mange barn som har kommet og hvor mange barn som er borte
 • Vi sorterer like ting og ulike ting og sammenligner størrelser og ulike teksturer
 • Begynner å se på ulike former og hva i nærheten som ser ut som f.eks en firkant

3-4 år

 • Jobbe med tallrekke opp til 20
 • Øve på begrep og betydningen av dem - opp, ned, under......
 • Kan hente gjenstander man trenger
 • Vise med fingrene hvor mange år man er
 • Erfaring med peketelling
 • Spille lottospill
 • Legge enkle puslespill
 • Mattekista: farger, størrelser, sortering og sammenligning, ellinger, rim og regler
 • Delta i gjemsel

4-5 år

 • Jobbe med tallmengde 4 og tallrekke opp til 50
 • Bruke rim og regler med tall 
 • Bli kjent med og gjenkjenne ulike former og figurer
 • Terningspill med litt hjelp
 • Ta i bruk det pedagogiske opplegget Mattekista
 • Bruke snakkepakken

5-6 år

 • Jobbe med tallmengde 5 og tallrekke opp til 100
 • Bli kjent med klokka
 • Jobbe med begrepet tid
 • Øve litt på å skrive tall
 • Mattekista - farger, størrelser, sortering og sammenligning
 • Bruke telling også på turer
 • Ta i bruk pedagogiske opplegg som Mattekista, Trampoline og Snakkepakken
 • Terningspill